Privacyverklaring

NextNovate, gevestigd aan Boerhaavelaan 40, 2713 HX Zoetermeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Voor vragen over de Privacyverklaring of over het gebruik van persoonsgegevens, kun je altijd contact met ons opnemen via:

Email: info@nextnovate.com
Post: Boerhaavelaan 40, 2713 HX Zoetermeer
Telefoon: +31852733099

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

NextNovate verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres (geanonimiseerd)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

 

Doelen voor verwerking

NextNovate verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • NextNovate analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • NextNovate volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
 • NextNovate verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

NextNovate neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van NextNovate) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

NextNovate bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

NextNovate maakt bij de levering van haar producten, diensten en activiteiten gebruik van de diensten of producten van andere partijen die in haar opdracht en onder haar toezicht tot uitvoering overgaan. NextNovate deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst (bijvoorbeeld omdat je van die derde een product of dienst afneemt) en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. NextNovate blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt NextNovate jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming en in het kader van de uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst. NextNovate verkoopt geen (geanonimiseerde) gegevens aan derden.

Mocht je zelf een overeenkomst met zulke andere partijen aan willen gaan, bijvoorbeeld omdat je een product bij die partij wil kopen of omdat je je wilt abonneren op een nieuwsbrief van die andere partij, dan staat dat je natuurlijk vrij. NextNovate heeft daar dan echter geen invloed (meer) op en de verwerking van de persoonsgegevens die je dan aan die andere partij verstrekt vindt dan buiten ons zicht en verantwoordelijkheid plaats. We raden je aan om dan voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door zulke partijen, goed te kijken naar het privacy statement van die partijen.

Als je via een website van NextNovate een (hyper)link aanklikt die doorlinkt naar de website van een derde partij, dan verlaat je de website van NextNovate. NextNovate staat op geen enkele manier in voor zulke websites van derden; NextNovate heeft daar geen invloed op.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

NextNovate gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. NextNovate gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt onder andere het recht op:

 • inzage van je gegevens;
 • rectificatie (aanpassing of aanvulling) of verwijdering van je gegevens;
 • beperking van de betreffende verwerking.
 • recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het gebruik van je gegevens.
 • dataportabiliteit: het recht om je gegevens te ontvangen voor persoonlijk (her)gebruik of voor doorgifte aan een andere organisatie;
 • een en ander indien en voor zover de uit de AVG voortvloeiende beperkingen (art. 23) daaraan niet in de weg staan.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@nextnovate.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. NextNovate wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

NextNovate neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@nextnovate.com

 

Wijzigingen Privacyverklaring

NextNovate behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring via een van de websites van NextNovate regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.